chichiwatch

خرداد ۲۳, ۱۳۹۶

ساعت های ۷۷ میلیارد تومانی

ساعت های مچی وظیفه ای جز نشان دادن ساعت دقیق به ما ندارند و بیشتری استفاده از آن ها نیز […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۶

ساعت های گرانقیمت افراد مشهور

مؤسسه “کریستیز” مجموعه‌ای از ساعتهای نادر و گران قیمت شرکتهای معروف بین المللی را به مزایده گذاشته است که برای […]